top of page

תחומי שירות

ניהול הפרויקט

הפרויקטים מנוהלים תחת מנהל פרויקט בכיר ובמעורבות אישית של מנהל החברה.

בשלבי הביצוע הפיקוח מתבצע ע"י מפקחים בעלי ניסיון המתמחים בתחום הבינוי והמערכות האלקטרומכניות.

חברתנו מציעה מגוון שירותים הנדסיים החל משלב גיבוש צוות תכנון פרוגרמה תכנונית ועד לאכלוס ו/או מסירת הפרויקט בתחומים: מבני מגורים, מבני מסחר, מבנים ציבוריים, מבני תעשייה, מגדלי משרדים, מרכזים לוגיסטיים, כבישים ותשתיות.

מזמין העבודה יכול לבחור לשלב את ניהול הפרויקט והפיקוח החל מתחילת הפרויקט ועד סופו או להשתלב בשלב הביצוע.

תכנון הפרויקט

קידום ביצוע מדידות ובדיקות קרקע ובדיקות נדרשות לקידום לתהליך התכנון.

לוח זמנים – עריכת לו”ז לתכנון המוקדם והמפורט בתיאום עם צוות המתכננים.

תיאום תכנון – ניהול ותיאום התכנון של המתכננים והיועצים ומעקב אחר התקדמות התכנון והפקת דוחות התקדמות.

תהליך הצעות מחיר- ליווי צוות התכנון להכנת המפרטים, כתבי הכמויות ואומדן מתכנן, תוך התאמה מלאה לנדרש לביצוע הפרויקט.

הכנת אומדן תקציבי כולל לפרויקט.

ליווי לקידום היתר בניה.

הצעות מחיר ו/או מכרזים

תיאום ושיתוף בין היועצים המקצועיים ליועץ המשפטי של המזמין בכל הנוגע להכנת מסמכי המכרזים ופרסומם, כולל בדיקתם מבחינה מקצועית ומנהלית.

ביקורת פורמלית וחשבונות של הצעות הקבלנים, כולל בדיקה של עמידה בתנאי המכרז.ניתוח הצעות הקבלנים בצורה של טבלה השוואתית, הצגת סטיות מתנאי המכרז וטיפול לתיקונן. ניהול מו”מ עם הקבלנים עד לקבלת הצעות אשר עונות לדרישות המכרז. מתן חוו”ד למזמין על התקשרות עם הקבלן המומלץ לביצוע העבודה. עזרה בהכנת הצד המנהלתי/טכני של החוזה, בתיאום עם היועץ המשפטי של המזמין.

ניהול הבנייה והפיקוח

פיקוח שוטף על ביצוע העבודות באתר הפרויקט תוך בדיקת התאמה כי הביצוע תואם למפרטים, לתקנים ולתכנון. ישיבות שבועיות למעקב אחר התקדמות הביצוע כולל מעקב אחר לוחות הזמנים בהתאמה ללו"ז החוזי. בדיקת חשבונות חלקיים וסופיים תוך ציון ו/או התרעה על חריגה תקציבית בדיווח למזמין. ליווי תהליך קבלת אישורים לטופס 4 ואכלוס המבנה. ליווי שנת בדק הכוללים תיקונים ו/או השלמות בתחום שנת הבדק.

bottom of page