top of page

אוניברסיטת בן גוריון

מאוכלס

החלפת מערכת מיזוג אוויר מרכזית למבנה 72 וביצוע מערכת מתזים במבנה ספריה קיים.

כ-2,000 מ"ר

באר שבע

bottom of page